Den Herskende Abe - C.I.R.K.A (Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse)

Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.
Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.

Den Herskende Abe - C.I.R.K.A.

Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse

The Naked Ape - C.I.R.K.A. Spanien19C, Aarhus. November 2008.

Press release: “The installation - The Naked Ape - C.I.R.K.A. (Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse), appears to be a peripheral, and possibly completely forgotten science laboratory or research facility. The installation provides a framework for the various works of the exhibition - works that casts a glance at the man's complex and sometimes intricate relationship with animals.

The exhibition title, ‘The Naked Ape - C.I.R.K.A.’ refers to representations of the world’s coherence and the origin of species in popular science. Through a burlesque and at times enigmatic discourse, the exhibition ask fundamental questions about the way human beings perceive and interact with the animals, a topic that, among other things are reflected in virtue of the way the animal is represented in art, religion and science throughout history - From mythological visions of sphinxs and gryphons of medieval conceptions of remote nation’s citizens as one-legged hybrids of animals and humans, to modern man's emotional relations to pets.

The works examine not only the humanization of animals, but also discusses society's relationship to science. In a time where science and research no longer have the authority they previously had, and where research is up for general discussion and is subject to grant-awarding authorities' cost-benefit analyzes and temporary attention, the exhibition examines how knowledge is created, established and promoted."

The work was done in collaboration with Lasse Krog Møller and the exhibition is supported by Statens Kunstråd.


dansk:

Udstillingsstedet Spanien 19C, Århus 8. - 30. november 2008

Pressemeddelelse: "Installationen "Den Herskende Abe - C.I.R.K.A. (Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse)" fremtræder som et perifert, og muligvis helt glemt, videnskabeligt laboratorium el. forskningskontor. Denne totalinstallation danner ramme om udstillingens forskellige værker, der kaster et blik på menneskets sammensatte og til tider intrikate forhold til dyr.

Udstillingens titel, "Den Herskende Abe", henviser til populærvidenskabelige fremstillinger af menneskets forståelse af verdens sammenhæng og oprindelsen af arterne. Gennem en burlesk og til tider enigmatisk værkdiskurs, stiller udstillingen grundlæggende spørgsmål ved den måde vi som mennesker opfatter og interagerer med dyrene; Et forhold, der blandt andet kommer til udtryk i kraft af den måde dyret gennem historien er repræsenteret i kunsten, religionen og videnskaben: Fra mytologiske visioner om sphinxer og griffer over middelalderlige forestillinger om fjerntliggende landes indbyggere som etbenede krydsninger mellem dyr og mennesker, til det moderne menneskes følelsesmæssige relationer til kæledyr.

Udstillingens værker undersøger ikke blot menneskeliggørelse af dyrene, men diskuterer også det omgivende samfunds forhold til videnskaben. I en samtid, hvor videnskab og forskning ikke umiddelbart har den autoritet, de tidligere har haft, og hvor forskningsresultater er til almindelig diskussion og underlagt bevilligende myndigheders cost-benefit-analyser og temporære opmærksomhed, stiller udstillingen spørgsmål til hvordan viden skabes, etableres og formidles."

Værkbeskrivelse
Installationen består af flere delværker: I en montre på toppen af et skrivebordstårn, producerer to rotter løbende en tekst, der genereres af deres bevægelser over en staveplade, som derefter, gennem en computer, omsættes til udprintet tekst, til forskningscenterets, og publikums, videre fortolkning.

En diasprojektion, et lysbilledforedrag, forsøger at illustrere og beskrive vores viden om viden i forskellige kategorier.

I en videoprojektion, vises en langsom morfning af Charles Le Brun’s tegninger af sammenlignende karaktertræk hos dyr og mennesker, denne opdatering, eller viderebearbejdelse af Le Brun’s tegninger, tilføjet et evolutionært aspekt, illustrerer dobbeltbundetheden i forestillingen om menneskets ligheder med dyrene og dyrenes lighed med mennesket, fællesegenskaber og alligevel, umuligheden i dette.

Værket er lavet i samarbejde med Lasse Krog Møller og udstillingen er støttet af Statens Kunstråd.

Website sponsored by the

top